Minggu, 28 Agustus 2011

CERKAK BASA JAWA

Tags

LELAKON
Motor mandheg pas nang ngarep umah.  Aku mudhun bebarengan karo Sersan Bogol lan Sersan Poyet. Kahanan umah katon sepi. Nanging saka kadohan katon satleraman wong wadon tuwa lungguh ijen ana ing kursi gapuk.
“Simbok, aku mulih mbok…” kandhaku kedher ambruk ana ing pangkone. Simbok kaget aku mulih tanpa dinyana-nyana.
“Oh anakku Sodiq, kowe mulih ngger…” kandhane simbok.
“wis sawetara ndak anti-anti tekamu kanthi ati kangen, le. Wingi manuk prinjak ngoceh ing wit jambu sing mboktandur. Sedina aku ora nglih saka kene, ngnteni tekamu. Tibane kowe mulih temenan, le…”
“Diq, karo sapa kowe teka? Kayane kowe ana kancane…?”
“iya mbok, aku teka karo kancaku. Ayo ndak tepungake”.
Sersan Bagol lan Sersan Poyet banjur salaman ngenalake. Pasuryane simbok katon semburat padhang. Eseme kawistara kawetu saka telenging atine.
“Matur nuwun nggih nak,slirane kersa tindak teng gubugipun mboke Sodiq. Nggih kados ngeten niki kahanane mboke sodiq.”
“mboten dados menapa, bu, mandar kula rumaos remen saaged dolan teng ngriki” wangsulane Sersan Poyet.
Simbok manthuk-manthuk. Aku ndingklul lan meneng. Ana rasa perih sing ngiris-ngiris atiku. Semono gedhene ‘pengertiane’ polisi kuwe marang aku. Jroning batin ana rasa simpati sing ora bias dak gambarake.
“Nak, menapa slirane kancane sekolah anak kula, Sodiq?”
“Nggih, leres bu.” Wangaulane Sersan Bagol lan Sersan Poyet bebarengan.
“O iya…, le, kepriye anggonmu sekolah ing ngunipersitas? Kapan rampunge? Kaya wis pirang-pirang taun aku ngenteni rampunge sekolahemu kuwi lho, Diq.!”
“Alkhamdulilah, mbok, saiki sekolahku wis rampung.”
“kowe munggah, Le?”
“Pandongamu, mbok, aku lulus.”
“Njur kowe bakel dadi priyayi, Diq?.”
“he-eh, mbok, aku bakal dadi priyayi.”
“Ah umpama bapakmu during mati, mesti deweke seneng banget krungu pawarta iki.” Kandhae simbok gemremeng dhewe.
“Diq…?”
“Apa, mbok…?”
“Sekolah ana ngunipersitas sing wis rampung, banget simbok mongkok. Bener, Diq. Apa maneh kowe sekolahe dhuwur tanpa regad setitik-titika saka wong tuwa. Malah pendhak sasi kowe bias ngirimi dhuwit kanggo simbok lan adhimu Lestari.”
“Lestari, adhimu, wis kaping telu ditembung Parmin. Nanging dheweke tetep semaya. Ngenteni kowe ndhisik. Merga dheweke wedi yen kuwalat koro sedulur tuwa.”
“Lha Lestari saiki menyang ngendi, mbok?”
“Anu melu ani-ani parine Pak Demang Kentingan”.
“Lestari saiki kepriye, mbok?”
“Wah, ayu, Diq. Yen ora masa Parmin ngoyak-ngoyak terus.”
Simbok ngendhegake guneme. Dheweke katon kaget kaya ana bab sing aneh. Sebanjure, “Diq, kowe ki kpriye ta kancane kok dinengake wae. Mbok digolek-golek ake banyu.!”
“Ah mboten susah repot, bu. Kula enggal badhe wangsul.” Kandhae Sersan Bagol.
“Enggal kondur, mboten sipeng.?”
“Pangapunten, bu, kula naming nganteraken Mas Sodiq pamit dhateng panjenengan.”
Simbok ndomblong. Sersan sak kloron ngedhepake mripate marang aku.
“Bener, mbok, aku mulih mung arep pamit. Aku saiki wis rampung sekolah. Sabanjure aku entuk tugas menyang Negara Landa. Aku nyjaluk dongamu, ya mbok.?”
“Sodiq, anaku, yen pancen ngono aku mung bias memuji muga-muga kowe slamet. Nanging kowe aja suwe-suwe, ya Le…?”
“Sersan, tindakna tugasmu…!”
Sersan Bagol ngurip ake montore. Telung dhetik sapungkure iku montor alon-alon ninggalake umahku. Mripatku dak erem-eremake rapet. Sirahku kerasa abot, nalika dak krungu pitakon Sersan Bagol lan Sersan Poyt.
“Dadi mangkono iku lelakonmu sing njalari kowe dadi rampok, saudara Sodiq…?”

This Is The Oldest Page

Jangan lupa tinggalkan komentarnya broh ^_^
EmoticonEmoticon